%

Formula

N = [ - log ( 1 - [ ( r*A ) / P ] ) ] / ( log (1+r) )