m2
m/s
m3/s

Formula

Flow Rate :
Q = A*v

 

Flow Area :
A= Q/v

Flow Velocity :
v = Q/A

Where,
Q = Flow Rate,
A = Flow Area,
v = Flow Velocity.